Verzekeringen in de Additive Manufacturing sector

Nu Additive Manufacturing steeds meer gemeengoed wordt naarmate de prijs van de technologie daalt en mogelijkheden verbeteren, wordt de technologie steeds vaker ingezet in verschillende sectoren. De maakindustrie en gezondheidszorgsector maken steeds vaker gebruik van 3D-printing voor prototyping en het produceren van productieonderdelen.

Wat betekent dit alles op het vlak van verzekering? Productaansprakelijkheid voor de ontwerper, printservicebureau’s, het materiaal dat wordt gebruikt bij het printen, de ontwerper en software zijn slechts enkele aspecten die al snel naar boven komen. Maar omdat de technologie nog vrij nieuw is, zijn de juridische implicaties met betrekking tot productaansprakelijkheid nog steeds vaag.

Aangezien Additive Manufacturing bovendien weinig gereguleerd is, kan iedereen potentieel een 3D-printer kopen en items produceren: auteursrecht en merkinbreuk zullen waarschijnlijk ook van naderbij bekeken dienen te worden, omdat de technologie replicatie gemakkelijker dan ooit maakt.

Flam3D ging daarom met enkele verzekeringsmaatschappijen aan tafel zitten om hen te informeren over de mogelijkheden en risico’s van Additive Manufacturing voor verschillende industrieën. In België werkt Flam3D samen met Vanbreda Risk & Benefits, en die samenwerking resulteerde in onderstaand overzicht dat door Vanbreda Risk & Benefits werd opgemaakt.

Belangrijke verzekeringen

Aangezien 3D-printing bestaat uit een hele reeks technologieën, zijn de risico’s divers. Maar, vaak zijn toch dezelfde soorten verzekeringen van toepassing.

Neem nu het voorbeeld van Fused Filament Fabrication (FFF). Wanneer men gebruik maakt van FFF, een kunststofprinter, wordt een gesmolten kunststof met behulp van een printkop op een verwarmd platform aangebracht. De hoge temperaturen (enkele honderden graden Celsius) kunnen de aanleiding vormen voor een arbeidsongeval. Een arbeidsongevallenverzekering is een wettelijk verplichte verzekering die de ongevallen door en tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit zal dekken.

Verder merken we op dat bij het smelten van de kunststof, waarvoor hoge temperaturen gebruikt worden, schadelijke gassen kunnen vrijkomen. Belangrijk om te weten is dat beroepsziekten uitgesloten zijn in zo’n verzekering. Beroepsziekten die ontstaan als gevolg van de vrijgekomen schadelijke gassen zullen gedekt worden door het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, Fedris.

Een technische storing of onachtzaam gebruik van de 3D-printer houdt een risico in voor brand of explosie. Hiervoor kan een brandverzekering worden afgesloten.

Als onderneming is het daarnaast van primordiaal belang om een verzekering BA – onderneming te onderschrijven. In het geval dat een gebrekkig product wordt afgeleverd of indien er zich schade aan derden voordoet tijdens de activiteiten, dan zal deze schade aan derden vergoed worden door de verzekeraar.

Verzekeraars volgen de technologische ontwikkeling van 3D-printing en de onzekerheid ligt voornamelijk bij de duurzaamheid van de geprinte voorwerpen op lange termijn.

Zoals al eerder aangehaald is het aangewezen om je BA-verzekeraar in te lichten wanneer je als bedrijf gaat werken met nieuwe technologieën. Soms zullen verzekeraars zich kunnen onttrekken van dekking wanneer het gaat om experimentele technieken die onvoldoende getest zijn.  Het is daarom belangrijk om zeker te zijn dat je verzekeraar op de hoogte is van 3D-printing en de kennis die hieromtrent al opgebouwd is.

Omdat er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT nodig zijn zal het ook voor de IT-sector en andere service providers belangrijk zijn om hun beroepsaansprakelijkheidsrisico te verzekeren.

Een waarborg beroepsaansprakelijkheid kan apart uitgenomen worden of als uitbreiding op de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid in verband met intellectuele prestaties geleverd voor rekening van derden, zonder dat dit gepaard gaat met de uitvoering van een werk of de levering van een product door de verzekerden. Zo kan een IT-er bijvoorbeeld gedekt worden voor het programmeren van een foute software, die ervoor zorgt dat een bedrijf daardoor dagen platligt.

Maar eerst en voor alles: “goede afspraken maken goede vrienden”: zorg ervoor dat jezelf en je bedrijf indekt door schriftelijke afspraken te maken omtrent de aanvaarding van het product in elke fase van de ontwikkeling: bij het design of re-design, bij de productie, afwerking, enz… Zo voorkom je dat jij bijvoorbeeld aansprakelijk zou gehouden worden voor een design waarvan je misschien niet eens de functie kende.

Indien er toch gebrekkige of schadelijke producten worden geleverd en deze van de markt moeten gehaald worden, dan kan daarvoor een clausule ‘recall’ opgenomen worden in de BA-verzekering. Een recallverzekering dekt de kosten voor het terugroepen van gebrekkige, geleverde producten.

Verder is de kans dat een cyberincident zich voordoet reëel, aangezien software en databases met productontwerpen een belangrijk deel uitmaken van het inzetten van Additive Manufacturing. Een cyberverzekering dekt zowel de eigen schade door het stilvallen van het productieproces als de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden ten gevolge van hacking, virusaanvallen of andere cyberincidenten.

Ook de kans dat de productie stilvalt door schade aan een machine is niet onbestaande. Daarvoor kan een machinebreukverzekering afgesloten worden. Deze verzekering dekt materiële schade aan een machine of het verlies van de machine.

Door bestaande voorwerpen te scannen en in 3D te printen, kunnen de intellectuele eigendomsrechten worden geschonden. De verzekering ‘intellectual property’ vergoedt de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten Wanneer goederen ge-3D-print worden, zonder te weten dat daar een patent op staat dan kan de betrokkene hiervoor aangeklaagd worden. Hij/zij is dan gedekt voor de inbreuk op het intellectuele eigendom.

Vragen?

Nog vragen over Additive Manufacturing en verzekeringen? Contacteer ons gerust.

Aangezien activiteiten van ondernemingen sterk verschillen, is het belangrijk om op zoek te gaan naar een op maat gemaakte verzekeringsoplossing aan voor de AM-activiteiten binnen uw organisatie. In België kan u terecht bij de experten van Vanbreda Risk & Benefits, Jan Van Wynsberghe en Inge Van Hemeledonck. In Nederland werken we samen met KMT Assurantiën (expert Onno Teders).