Privacy policy en gegevensbeschermingsbeleid

 

1. Algemeen

 

Flam3D, een afdeling van SIM-Flanders vzw (hierna Flam3D), de verantwoordelijke voor de verwerking, biedt via de websites www.flam3d.be, www.flam3d.nl en www.flam3d.org een platform aan rond 3D-printing, waarbij bezoekers geïnformeerd worden over de sector, zij via deelname aan evenementen extra kennis kunnen opdoen en ze via een webwinkel relevante literatuur kunnen aankopen.

 

In onderhavig gegevensbeschermingsbeleid wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet welke gegevens Flam3D van haar gebruikers verwerkt, hoe zij de gegevens van haar gebruikers optimaal tracht te beschermen en welke rechten de gebruikers kunnen uitoefenen.

 

Door gebruik te maken van de website van Flam3D en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid.

 

De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door Flam3D aangeboden diensten. Indien de gebruiker vragen zou hebben omtrent het beleid van Flam3D, kan hij/zij Flam3D schriftelijk contacteren op onderstaand adres:

 

Flam3D – SIM-Flanders vzw
Technologiepark 48
9052 Zwijnaarde
info@flam3d.org

 

2. Betreffende de verwerking van uw gegevens

2.1 Toestemming en verzameling van gegevens

Flam3D vzw hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder persoonlijke gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Opdat Flam3D de in haar Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de gebruiker onder meer in het kader van het registratieproces meedeelt te verzamelen en te bewaren zolang Flam3D dit nodig acht of eerder: wanneer de gebruiker verzoekt om deze data te verwijderen.

 

De toegang tot het platform Flam3D geschiedt via het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en het door hem/haar gekozen wachtwoord (de inloggegevens).

 

Bij registratie dient de gebruiker een aantal gegevens in te vullen, die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst, dewelke als zondanig afzonderlijk worden aangeduid. Deze verplichte gegevens zijn:

– Taal;
– Geslacht;
– Voornaam;
– Naam;
– Adres;
– Gsm-nummer;
– Beroep;
– Emailadres;
– Wachtwoord;
– Goederen of diensten die men wenst aan te kopen;
– Evenement waaraan men wenst deel te nemen.

 

Daarnaast geeft de gebruiker middels registratie zijn/haar toestemming aan Flam3D – en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van Flam3D – voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

 

Flam3D maakt gebruik van de dienst ‘Google Analytics’, een dienst van de firma Google Inc. die anonieme of geautoriseerde informatie verzamelt die niet van persoonlijke aard is, zoals het type browser, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, of de domeinnaam van de website waarmee u onze website heeft gevonden of waarlangs u de website verlaat. Dit stelt ons in staat om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers of bezoekers. Via deze link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen mini-bestandjes genaamd ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Flam3D maakt gebruik van sessiecookies alsook van permanente cookies. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser, of neem een kijkje op de About Cookies-website waarop u info vindt voor alle moderne browsers.

 

2.2 Gebruik van deze gegevens

Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

 

Flam3D verzamelt hoofdzakelijk persoonsgegevens om de gebruiker een veilige, kwalitatieve, resultaatgerichte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van haar diensten.

 

De gegevens worden meer specifiek voor volgende doeleinden gebruikt:

 

a. Het bijhouden van deelnemers- en gastenlijsten voor haar evenementen;
b. Het contacteren van deze personen in het kader van de organisatie van haar evenementen;
c. Het uitwisselen van persoons- en contactgegevens bij een contactaanvraag;
d. Het correct leveren van de door de gebruiker bestelde diensten of goederen;
e. Het op de hoogte brengen van nieuwe evenementen of ander nieuws van Flam3D of haar partners. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door de voorkeuren in zijn/haar account of de nieuwsbrief zelf te wijzigen;
f. Het maken van aanpassingen en verbeteringen aan de door Flam3D aangeboden diensten;
g. Het naar behoren en/of optimaal verlenen van klantenondersteuning;
h. Opsporen en verhinderen van onrechtmatige handelingen of activiteiten in strijd met de Algemene Voorwaarden van Flam3D.
i. Het ontwikkelen of debuggen van de diensten van Flam3D.

 

2.3 Delen met derden

Wanneer in het kader van de door Flam3D geleverde diensten gegevens aan andere gebruikers doorgegegeven worden, gebeurt dit uitsluitend onder de door de gebruiker ingevoerde naam.

 

Persoonsgegevens worden slechts ongeanonimiseerd aan derden verstrekt:

  • Indien dit noodzakelijk is om de geboden service te verlenen (bijvoorbeeld bij de verwerking van betalingen);
  • Indien de gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven heeft (bijvoorbeeld bij het publiceren van een contactoproep);
  • Wanneer het verstrekken op grond van de betreffende wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifieke hiertoe wettelijk bevoegde instantie (bijv. in het geval van een onderzoek van de overheid).

 

Externe dienstverleners van Flam3D die in naam en opdracht van Flam3D diensten verlenen, teneinde de dienstverlening mogelijk te maken, worden niet als derde beschouwd.

 

3. Beveiliging van de gegevens

 

Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dit is een middelenverbintenis in hoofde van Flam3D.

 

Alle informatie die de gebruiker ingeeft bij het gebruik van de website van Flam3D is gecodeerd. Deze codering verzegelt de dataoverdracht tussen de internetbrowser van de gebruiker en de webserver van Flam3D en voorkomt zo misbruik van deze gegevens. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-versleuteling.

 

4. Rechten van de betrokkene

 

4.1. Recht op inzage – informatie

Flam3D heeft haar beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij Flam3D zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

 

4.2. Recht tot bezwaar

De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken, hetgeen kan leiden tot de onmogelijkheid om nog verder van de diensten van Flam3D gebruik te maken.
Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor voor marketingdoeleinden. Daarvoor zal de gebruiker of bezoeker zich richten tot Flam3D. Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van het bij Flam3D opgegeven e-mailadress en zijn/haar naam.

 

4.3. Recht op rectificatie

De gebruiker heeft het recht te allen tijde zijn/haar gegevens te corrigeren via zijn/haar profielinstellingen.

 

4.4. Recht op verwijdering

De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij Flam3D opgeslagen persoonsgegevens.
Hiertoe volstaat een een schriftelijk verzoek onder vermelding van het bij Flam3D opgegeven e-mailadress en zijn/haar naam.
Het recht tot het verwijderen van uw persoonsgegevens kan echter beperkt zijn door wettelijke bewaarverplichtingen die op Flam3D rusten.